På Aars Skole har vi en række tilbud for børn med særlige behov i forhold til sprog og læsning, indlæring eller social kontakt med andre børn og voksne.
Tilbuddene gælder for hele Vesthimmerlands Kommune.

Sprog- og Læseklassen ( SL )
SL-tilbuddet er et specialklassetilbud, der er karakteriseret ved, at eleverne er delvist inkluderet i almenundervisningen i alderssvarende parallelklasser. Eleverne kan maksimalt gå i SL-klasse i 2 år.
I SL undervises der primært i dansk, engelsk og matematik. I de øvrige fag, som eleverne har, deltager de i undervisningen i deres ”klasse”. Der samarbejdes tæt med almenklassens lærere både om elevernes faglige og sociale udvikling.
 
På Aars skole er der en SL-klasse.
På Aars Skole tilbydes der også IT-kurser for elever med sprog- og læsevanskeligheder. Dette tilbuddet kaldes IT-klassen. På kurserne indføres eleverne i anvendelse af IT-rygsæk m.m. Disse kurser er af 12 ugers varighed og tilbydes elever i alvorlige læse-stavevanskeligheder. IT-klassen er et tilbud, rettet mod elever på mellemtrinnet.

Nærmere oplysninger hos pædagogisk leder Helle Stender : HMST@vesthimmerland.dk, 99 66 88 02.
 

---

Klasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder 0.-9. klasse Aars Skole

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes som udgangspunkt individuelt i undervisningen ved individuelle arbejdspladser.  Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elevs stærke sider. Undervisningsmaterialet er tilpasset den enkelte elev.
 
Målsætning:
Målsætningen for klasserne er:
Klasserne SPA, SPB, SPC, SPD og SPE
 
Klassernes folder ses her: Folder om de generelle
 
Nærmere oplysninger hos pædagogisk leder Helle Stender : HMST@vesthimmerland.dk, 99 66 88 02.

---

AKT-klasserne 0. – 9.kl. Aars Skole.
Undervisningen tager udgangspunkt i det enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes som udgangspunkt individuelt i undervisningen ved afskærmede arbejdspladser. 
 
En undervisningslektion er bygget op med en dagsplan, således at materialet er varieret og med hensynstagen til at sværhedsgraden tilpasses i forhold til elevens niveau. Der er altid mulighed for individuel voksenstøtte.
 
For elever 0. – 6. årg. er der tale om et heldagstilbud, med fritidsdel efter endt undervisning. Udover undervisningen, er det vigtigt at give eleverne nogle positive fritidsaktiviteter om eftermiddagen, således de kan få sunde interesser. Her er der et samarbejde med SFO – SFO2, hvor eleverne inkluderes i det omfang de profiterer af.
 
I alle AKT-klasser arbejder lærere og pædagoger med at støtte de enkelte elever fagligt og socialt, så de opnår et godt forhold til andre, større selvtillid og lyst til at lære.
 
Målsætning:
Målsætningen for klasserne er:
 
Fokuspunkterne ændrer sig i takt med elevernes alder og udvikling
 
Klasserne er AKT1, AKT2, AKT3, AKT4.
 
Klassernes foldere ses her: AKT1, AKT2, AKT3 og AKT4.
 
Nærmere oplysninger hos pædagogisk leder Helle Stender : HMST@vesthimmerland.dk, 99 66 88 02.